Over 2017 hebben wij een milieurendement van 85.5% behaald. Hiervoor hebben wij in totaal ruim 399.000 kg goedzooi ingezameld. Een daling van 1% ten opzichte van 2016. Deze lichte daling is met name bijzonder omdat wij sinds 1 januari 2017 geen grof huishoudelijk afval meer ophalen in de gemeente Bunschoten.

Anbi

ANBI gegevens:
Naam: Stichting Kringloopcentrum Baarn-Bunschoten
Adres: Tolweg 1-a
  3741 LM Baarn
Telefoon: 085-0185579
Emailadres: administratie@kringloopbaarn.nl
RSIN nummer:                               0067.64.800


Doelstelling van de Stichting (statuten , artikel 2 lid 1)

  1. Het bevorderen van produkthergebruik alsmede hergebruik van onderdelen en grondstoffen teneinde de uitputting van eindige grondstofvoorraden tegen te gaan;
  2. het scheppen van betaalde en onbetaalde werkgelegenheid;
  3. het oprichten van- of deelnemen in organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
  4. het verlenen van diensten aan organisaties met een soortgelijk of aanverwant doel;
  5. het geven van voorlichting aan- en de bevordering van de bewustmaking van bevolking en overheid ten aanzien van het sparen van grondstoffen en energiebronnen, en voorts al hetgeen met een ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn, alles in de ruimtste zin des woords.

Beleidsplan:
T.b.v. de milieudoelstelling wordt hergebruik van goederen gestimuleerd door het actief inzamelen van deze goederen en ze vervolgens, na sorteren en repareren weer te verkopen in onze kringloopwinkels. Daarnaast worden de afgekeurde goederen zoveel mogelijk in gescheiden fracties afgevoerd naar betrouwbare afnemers. Al deze afnemers staan op de landelijke VIHB lijst.

Ter realisering van de sociale doelstelling biedt de stichting mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt de gelegenheid werkervaring op te doen. Doelgroepen zijn o.a. langdurig werklozen, 50+ en mensen met een re-integratievraag. Hiertoe wordt nauw samengewerkt met de gemeentelijke sociale dienst van de gemeentes Baarn, Bunschoten-Spakenburg en Nijkerk en psychiatrische instellingen in de omgeving. Ten behoeve van de ontwikkeling en scholing van het eigen personeel is een scholingsplan opgesteld waarvoor jaarlijks een budget beschikbaar is dat elk jaar wordt geëvalueerd en bijgesteld.

Het beleid op korte termijn is gericht op het optimaliseren en uitbreiden van bovenstaande activiteiten.

Bestuur:
Voorzitter: W. Huijgen, Bunschoten
Secretaris: J.A. van der Hoorn, Baarn
Penningmeester:                           G. Heek, Bunschoten
Lid: R.R.R. Hüner, Baarn


Beloningsbeleid:
Bestuursleden ontvangen een vrijwilligersvergoeding voor de door hun ten behoeve van de stichting verrichte werkzaamheden. Personeel in dienst van de stichting wordt beloond conform het Handboek arbeidsvoorwaarden Branche Vereniging Kringlopen Nederland (BKN). Vrijwilligers ontvangen een vrijwilligersvergoeding naar rato van het aantal gewerkte uren.

Balans per 31 december 2016 (x € 1.000)

Aktiva         Passiva
Materiële vaste activa    789         Eigen vermogen  1.089
Financiële vaste activa         9         Kortlopende schulden   102
 
Vorderingen 72    
Liquide middelen 321    
 
 

  1.191

 

  1.191


Resultatenrekening over het jaar 2016 (x € 1.000)

Netto omzet 1.143
Inkoopwaarde van de omzet   165
Bruto marge   978
Personeelskosten   524
Overige bedrijfslasten 354
    100
Resultaat deelneming    52
Resultaat     152

©2018 Kringloop Centrum Bunschoten
voorwaarden | disclaimer